Chi rashizushi-Sushi primaverile, con Akane Douchi